نکات بهداشتی

گالری فعالیتهای پروفسور فرامرز معماری

ما مبدع روش نوین درمان آترزی گوش در دنیا هستیم، و از آخرین روشهای علمی برای درمان بهره می گیریم.